sub01
sub02
sub03
홈 > 고객센터 > 공지사항
작성자 golfone0200
제목 2016 SG골프 골프원점 인도어스크린 골프 대회 (니어리스트 부문)
 
1위
 ▷이름 : 김재웅
 ▷닉네임 : 사람과마을
 ▷기록 : 0.43m
 ▷부상 : 연습장 상품권 30매(약 45만원 상당)


 
 
 
 

2위
 ▷이름 : 이남숙
 ▷닉네임 : 골퍼은로
 ▷기록 : 1.057m
 ▷부상 : 연습장 상품권 20매(약 30만원 상당)


 
 
 
 
 
■ 3위
 ▷이름 : 홍경숙
 ▷닉네임 : 땡그란소리
 ▷기록 : 1.81m
 ▷부상 : 연습장 상품권 10매(약 15만원 상당)


 
작성일자 2016-08-18
조회수 348
첨부파일
니33.jpg